Menu
Billedserier
Hent Adobe Flash player
Generalforsamling 2018
Billeder fra generalforsamling 2018 i Socialdemokratiet Holstebro Kommune

En aktiv og sammenhængende arbejdsmarkeds- og erhvervspolitik - Erhvervsudvikling


Erhvervsudvikling

Holstebro Kommune står med en række udfordringer. Holstebro by er og skal være lokomotivet og katalysatoren for erhvervsudviklingen i kommunen og i hele Nordvestjylland. Samtidig fokuseres der positivt på mulige udviklinger i de mindre byer og landdistrikterne. En bæredygtig kommune, der kan fungere som en helhed. Det handler om at tilgodese hele erhvervslivet, og samtidigt sætte hensynet til miljøet og de sociale forhold i højsædet. Denne udvikling i arbejdsmarkeds- og erhvervspolitikken skal sikre forsat udvikling og danne grundlag for et erhvervs- og uddannelses-klima, der er med til at tiltrække og give øget interesse for nye virksomheder og enkeltpersoner. Udbygningen af NU-Park sammen med Holstebro Kommune danner forsat rammerne for nyt iværksætteri. Vestjysk Madkultur og BioEtanol er potentielle eksponenter for vækst og vilje, og for at vi i Holstebro viser egen iværksætter-kultur. Med etableringen af en motorvej nord om Holstebro ønsker vi, at sætte yderligere tempo for denne udvikling med nye og etablerede erhvervstiltag.

Fødevarer

Holstebro Kommune har med sin placering mellem hav og fjord, store landbrugsarealer, flere større virksomheder og uddannelser gode muligheder for at markere sig både i forhold til produktionen og forædlingen af fødevarer. Vi vil arbejde for en bæredygtig udvikling, hvor der tages højde for både produktion og miljø. Derfor skal ord omsættes til handlinger, hvor socialdemokraterne vil arbejde for et fælles indkøbs- og salgsmarked for lokale fødevarer, for her igennem at motivere og anerkende området vigtighed.

Større industri

Det er vigtigt, at vi sikrer at lokaliseringsmuligheder/faciliteter for de større industrivirksomheder i området er på plads. Vi vil især arbejde for tilgangen af kvalificeret arbejdskraft. Samtidigt vil vi fortsat arbejde for at sikre et ordentligt vejnet, både lokalt og med tilknytning til motorvejsnettet. 

Det er vigtigt, at vi sikrer at lokaliseringsmuligheder/faciliteter for de større industrivirksomheder i området er på plads. Vi vil især arbejde for tilgangen af kvalificeret arbejdskraft. Samtidigt vil vi fortsat arbejde for at sikre et ordentligt vejnet, både lokalt og med tilknytning til motorvejsnettet. 

Det er vigtigt, at vi sikrer at lokaliseringsmuligheder/faciliteter for de større industrivirksomheder i området er på plads. Vi vil især arbejde for tilgangen af kvalificeret arbejdskraft. Samtidigt vil vi fortsat arbejde for at sikre et ordentligt vejnet, både lokalt og med tilknytning til motorvejsnettet. 

Små og mellemstore virksomheder

Kommunen har en sund sammensætning af små og mellemstore virksomheder. Vi vil arbejde for at kommunen i endnu højere grad fungerer som en sparringspartner, der kan bidrage til den enkelte virksomheds beståen og vækst.

Handel

Det handler om at sikre Holstebro en god position som handelsby i forhold til de større byer i nabokommunerne. Derfor ønsker vi at fremme de handelsdrivendes generelle muligheder for etablering, både i Holstebro og i de mindre lokalsamfund. Dette ønsker vi skal ske i samarbejde med kommunens handelsstandsforeninger. 

Service

Et andet erhvervsområde, der kan være med til at sikre Holstebro en førerposition i fremtiden er et varieret udbud af servicevirksomheder. Formålet er her at opbygge et positivt samarbejde mellem de kommunale og private virksomheder, der sikre borgeren den bedst mulige service. 

Oplevelse og turisme

Holstebro Kommune har med adgang til både hav og fjord unikke muligheder for at tiltrække turister. Samtidig kan Holstebro Kommune byde på store, kulturelle og naturmæssige oplevelser for hele familien.

Udvikling af lærings- aktivitets- og erhvervsturisme vil være et stort potentiale som vil vi udvikle og synliggøre – det kunne være kurser for lystfiskere i Danmarks bedste fiskevand, forsat udvikling af Thorsminde til at blive lystfiskernes foretrukne havneby, fokus på udviklingen af Handbjerg Marina, orienteringsløb i Danmarks mest varierede natur eller formidling af viden om Danmarks bedste udnyttelse af bio-og affaldsprodukter.

Turismen er et økonomisk aktiv for vores Kommune og der skal derfor udvikles endnu flere unikke oplevelsesmuligheder for vore gæster fra ind- og udland.

Vi ønsker at udbygge og modernisere vores turismeinformationssystemer og digitale platforme så vi kan trække endnu flere turister hertil vores egn.

Vi ønsker, at udbygge vores oplevelsespasordninger og pakketursordninger.

Vi vil sætte turbo på en realisering af Søparkprojektet ved Vandkraftsøen.

Vi vil satse kraftig på at udbygge og optimere vore turistmæssige fyrtårne i Thorsminde og i forbindelse med Handbjerg Marina.

Vi vil igangsætte og støtte initiativer indenfor begrebet Vandløbsturisme i forbindelse med Storåen og Vandkraftsøen ligesom lakse- og anden fisketurisme skal udbygges og markedsføres intensivt.

Kommunikation

I udviklingen af fremtidens virksomheder og produkter spiller adgangen til hurtige informationsveje en vigtig rolle. I denne forbindelse vil vi medvirke til at hele kommunen har adgang til net. Dette vil samtidigt sikre den enkelte borger nye muligheder, både i forhold til arbejde, fritid og uddannelse. 

Iværksættere

Det skal fortsat sikres at der i Holstebro Kommune skabes optimale vilkår for iværksættere inden for et bredt spekter af erhverv. Dels ved en professionel rådgivning, sparring og sagsbehandling i kommunen, dels ved at drage nytte af den vidensbank der befinder sig i Nupark. Der skal skabes yderligere muligheder for at iværksættere kan skabe relevante netværk, både gennem aktiv erhvervsservice og ligeledes skabe mulighed for virksomhedsbaseret vidensdeling. 

Beskæftigelsen

Generelt er arbejdsmarkedet under stor forandring i disse år. Løntunge industrier flytter, mens nye videnstunge virksomheder skyder op..

Derfor er det helt grundlæggende at Holstebro Kommune indsats på beskæftigelsesområdet, skal være bygget op omkring et veludviklet og alsidigt arbejdsmarked samt en sammenhængende uddannelsesindsats med fokus på både grund-, videre og efteruddannelse. Samtidigt skal der være en udvidet fokus på det enkelte individs ønsker og forudsætninger.

Den inkluderende arbejdsmarkeds politik: Socialt ansvar er en socialdemokratisk grundsten, hvor vi værner om og inkluderer borgerne i fællesskabet. Et kernepunkt i dette er arbejdsmarkedspolitikken. Med de nye reformer på arbejdsmarkedsområdet, er det målet, at alle skal sikres en plads i samfundet, at vi som samfund ikke på forhånd opgiver en borger, men at der skal skabes plads til alle. Derfor vil vi arbejde for, at vores menneskesyn skal implementeres i kommunens personalepolitik, at kommunen, hvor dette er muligt, indgår sociale klausuler og kontrakter på danske løn og ansættelsesvilkår i aftaler med private aktører. Vi vil være med til at sikre relevante arbejdspladser for borgere, der har fået tilkendt fleks- eller skånejob.

Socialdemokraterne vil være med til at udvikle og understøtte sociale økonomiske virksomheder, ved at udarbejdet etiske agendaer og ved udvikling af moralkodeks til sådanne virksomheder.

Vi vil arbejde for, at Holstebro Kommune i sin ansættelsespolitik skaber rum, respekt og udviser etik holdning overfor mennesker, der har brug for fleks-, skåne- og seniorjob.

Vi vil arbejde for, at kontanthjælpsmodtagere får tilbudt nyttejob, således at de f.eks. kan blive en ekstra hånd for kommunens hjemmehjælpere. Meningen er ikke, at disse nyttejob skal føre til afskedigelser af det faglige personale; men at brugerne kan forvente en bedre service og at kontanthjælpsmodtageren kan føle sig inkluderet i det almindelige samfundsliv.

Beskæftigede: Forandringerne på arbejdsmarkedet gør det nødvendigt at have fokus på, om dem der allerede er i beskæftigelse også kan matche fremtidens kvalifikationer og kompetencer. Dette skal ske ved at skabe bedre betingelser for livslang læring. Kommunen skal fortsat spille en aktiv rolle i forhold til etablering af efteruddannelsestilbud.

Korttidsledige: For mange korttidsledige er det bedste middel til ny beskæftigelse af kommunen fører en aktiv erhvervspolitik, der løbende er med til at skabe nye arbejdspladser. Derfor skal kommunens indsats i forhold til den enkelte hovedsageligt være koncentreret om at sikre tilbud om relevant videre - og efteruddannelse. Vi tror at aktivering i private virksomheder er med til at skabe relevant mulighed for et job og uddannelse.

Langtidsledige/Arbejdsmarkedsintegration: der skal fortsat sikres en individuel og helhedsorienteret afklaring med klare aftaler om, hvorledes den enkelte kan komme i en position, hvor der er mulighed for at komme til at bidrage med en indsats på arbejdsmarkedet. De der står længst fra arbejdsmarkedet og har svært ved at håndtere kravene på det private arbejdsmarked, skal sikres træningsbane i det offentlige, med det mål, at få et reelt arbejde på det private arbejdsmarked. For de svageste borgere, der ikke matcher det private arbejdsmarked, skal der, hvor private ikke kan påtage sig opgaven, søges etableret relevante beskyttede jobs i det offentlige. For at nå dette, vil vi sikre arbejdsmarkedsafdelingen den nødvendige ro og optimale rammer. En aktiv beskæftigelsespolitik på dette område er en kortsigtet udgift, men en langsigtet investering. 

Formand
Søren Frøstrup-Agger
Tlf. 29 26 63 73

Næstformand
Kurt Nielsen
Tlf. 23 49 46 07

Sekretær og Webmaster
Lene Vernersen
Tlf.: 28 48 32 99

Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.
Formand Søren Frøstrup-Agger | Händelsvej 13 | 7500 Holstebro | 29 26 63 73 | soren.frostrup-agger.politiker@holstebro.dk